Prohlášení o účasti

Já (jméno, příjmení),…………………………………….
rok narození ……………………………………………
celá adresa …………………………………………….
……………………………………………………….
telefon: ……………………………………………….
email: …………………………………………………
prohlašuji tímto, že se účastním semináře / výcviku
……………………………………………………….
Prohlašuji a podpisem tohoto prohlášení stvrzuji, že moje účast na semináři
konaném (datum): ……………………………
je dobrovolná a výhradně na vlastní zodpovědnost, že jsem plnoletý/á, plně způsobilý/á k právním úkonům a tato způsobilost není nijak omezená ani jsem jí nebyl/a zbaven/a.
Odpovědnost

Podpisem tohoto prohlášení výslovně potvrzuji, že jsem si plně vědom/a toho, že za sebe v průběhu celého semináře jsem plně a výhradně odpovědný/odpovědná pouze já a že pokyny lektora jsou jen návrhy, kterými se budu řídit výhradně podle vlastního uvážení a že se mohu dobrovolně rozhodnout, jestli se aktivně zapojím do průběhu semináře, anebo zůstanu jen pasivním účastníkem.

Zároveň nesu odpovědnost za škody, které bych v průběhu semináře způsobil/a sobě, jiným účastníkům nebo pořadateli.

Zdravotní podmínky účasti

Současně podpisem tohoto prohlášení prohlašuji a potvrzuji, že důkladně znám svůj zdravotní stav a tento nebrání mé účasti na semináři.

Jsem si plně vědomý/vědomá toho, že seminář není náhradou za lékařskou péči, včetně psychoterapeutické, a že lektor semináře tuto péči neposkytuje.
Dále vyhlašuji, že v současnosti nejsem nijak psychoterapeuticky, psychiatricky, nebo obdobně lékařsky léčený/á.

V případě, že v současnosti podstupuji jakýkoli druh této léčby nebo terapie anebo v průběhu semináře začnu podstupovat jakýkoli výše uvedený druh léčby anebo terapie, zavazuji se okamžitě informovat svého ošetřujícího lékaře či psychoterapeuta o účasti na tomto semináři a lektora semináře o svoji léčbě anebo terapii.

Pokud trpíte infekčním, kardiovaskulárním nebo psychickým onemocněním, epilepsií nebo glaukomem, jste v rekonvalescenci po operaci nebo po úrazu nebo jste těhotná, nemůžete se seminářů zúčastnit. Pakliže proděláváte psychoterapeutickou nebo psychiatrickou léčbu, je pro účast na semináři potřeba písemný souhlas vašeho terapeuta.

Podstupujete-li jakýkoliv jiný druh léčby nebo trpíte-li jiným onemocněním a nejste si jisti, zda pro vás je seminář vhodný, prosím poraďte se se svým lékařem, než se na seminář zaregistrujete.
Přestože cílem seminářů není léčba, mohli byste mít po semináři subjektivní pocit, že se váš zdravotní stav zlepšil. Pokud by tato situace nastala, v žádném případě neomezujte léky ani nijak neměňte léčebný režim bez konzultace se svým lékařem.

Ukončení účasti

Podpisem tohoto prohlášení výslovně souhlasím s tím, že lektor semináře je oprávněný podle vlastního uvážení kdykoliv předčasně ukončit mojí účast na tomto semináři, a to i bez uvedení důvodu, a v takovém případě souhlasím, že mi bude vrácena poměrná část zaplacené ceny za seminář.

Zároveň beru na vědomí a výslovně souhlasím, že v případě jestli se rozhodnu sám/a ze semináře předčasně odejít, nebude mi vrácena žádná část zaplacené ceny semináře.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podpisem tohoto prohlášení uděluji firmě Mgr. Marek Páral, IČ 73846074, sídlem Kovalovická 361, 66407 Pozořice, tj. pořadateli semináře (dále jen „pořadatel“), souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů za účelem: a) evidence databáze klientů, b) archivace mého prohlášení ohledně osobní odpovědnosti za následky účasti na semináři, a za c) nabízení obchodu a služeb.

Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.

Výše uvedené osobní údaje musím poskytnout, aby bylo možné evidovat mou přihlášku na seminář pořádaný správcem, včetně jeho organizačního zajištění, a učinit výše uvedené prohlášení o mé osobní odpovědnosti za svou účast na semináři.

Pokud nechci, aby mi byly nabízeny služby či zboží, musím svůj nesouhlas vyjádřit písemně, příp. přímo na tomto formuláři jej výše u písmene c) uvést.

Moje osobní údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy České republiky týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedeným správcem, příp. jeho zpracovatelem, tak, abych neutrpěl/a újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a nedošlo k neoprávněnému zásahu do mého soukromého a osobního života.

Byl/a jsem pořadatelem informován o svém právu na přístup k mým osobním údajům a jejich opravu, příp. jejich likvidaci. Pokud zjistím či se budu domnívat, že správce či jeho zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem, zejména, jsou-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, jsem oprávněn/a požádat pořadatele nebo jeho zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby pořadatel nebo jeho zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Správce či zpracovatel odstraní závadný stav neprodleně, bude-li moje žádost shledána oprávněnou. Vznikne-li mi v důsledku neoprávněného zpracování mých osobních údajů škoda, bude řešena v souladu s právními normami občanského zákoníku.

Závěrečné ustanovení

Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby se toto prohlášení ukázalo nepravdivým. Učinil/a jsem toto prohlášení na základě pravdivých skutečností a podepsal/a jsem ho po jeho přečtení a při znalosti jeho obsahu. Na důkaz souhlasu s pravdivostí tohoto prohlášení připojuji svůj podpis.
V …………………………….. dne …………………….

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *